Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

ความชื้นเหมาะสม

logo_carrier-18

โซลูชั่นเครื่องปรับอากาศ

เทคโนโลยีปรับอากาศขั้นสูงของเราสามารถมอบอากาศที่สะอาดปลอดภัย ช่วยประหยัดพลังงาน และสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับผู้พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือสภาพแวดล้อมชนิดใดก็ตาม