Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail

บริการตกแต่งเปลือกอาคารและแสงไฟ แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

  เอ็มบีเอ็ม กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2507 ในประเทศเยอรมนี และได้ขยายกิจการไปต่างประเทศ ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ไทย ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกาในตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา   บริการตกแต่งเปลือกอาคารและแสงไฟ แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

READ MORE

เยี่ยมชมโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ และโครงการ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ย่านบางนา

ในวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ และโครงการ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ย่านบางนา เราได้ผลิตโครงแบบจำลองเพื่อประเมินคุณลักษณะเฉพาะ ความถูกต้องของสี และรูปลักษณ์โดยรวม แบบจำลองของเรารวมถึงกระจกและประตูอลูมิเนียม ประตูบานเลื่อนสูง 3.8 เมตร และระเบียงกระจก     โครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ของเดอะ

READ MORE