Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail

เยี่ยมชมโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ และโครงการ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ย่านบางนา

ในวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ และโครงการ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ย่านบางนา เราได้ผลิตโครงแบบจำลองเพื่อประเมินคุณลักษณะเฉพาะ ความถูกต้องของสี และรูปลักษณ์โดยรวม แบบจำลองของเรารวมถึงกระจกและประตูอลูมิเนียม ประตูบานเลื่อนสูง 3.8 เมตร และระเบียงกระจก

   
โครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ บางนา

SHARE TO